Přijďte se k nám podívat během Dnů otevřených dveří a zapojte se do našich workshopů. Registrace je k dispozici zde

PRAVIDLA SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE (DÁLE JEN "PRAVIDLA")


Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže GARDNERS - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA S.R.O. o produkty společnosti Fushka Lab s.r.o.: Finka, stolička na květináč, buk. Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Tento dokument může být kdykoliv pozměněn, a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: GARDNERS - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA S.R.O.


 1. Doba a místo konání soutěže
  1.1 Soutěž proběhne v období od 13. prosince 2021 09:00 do 19. prosince 2021 23:59 hodin na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

 2. Soutěžící
  2.1 Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Instagram, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na Instagramové stránce Gardners.cz, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
  2.2 Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.
  2.3 Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená zejména na https://help.instagram.com/581066165581870
  2.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. na instagramové stránce Gardners.cz, do komentářů pod tímto příspěvkem publikovat pouze jeden soutěžní komentář.
  2.5 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
  2.6 Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 3. Mechanismus soutěže
  3.1 V termínu od 13. prosince 2021 09:00 do 19. prosince 2021 23:59 hodin mají uživatelé možnost se zapojit na instagramové stránce Gardners.cz, pod soutěžním příspěvkem se svou odpovědí.
  3.2 Uživatel Instagramu se stává soutěžícím ve chvíli, kdy připojí komentář k soutěžnímu příspěvku.
  3.3 Každý fanoušek může publikovat pouze jeden komentář. V případě publikace více komentářů se za soutěžní považuje ten, který byl publikovaný nejdříve.
  3.4 Soutěžním komentářem se rozumí komentář, který obsahuje odpověď na otázku, jakou rostlinu byste umístili na stojánek FINKA?
  3.5 Komentář musí být publikovaný pouze pod příspěvkem avizující soutěž.
  3.6 Jednoho výherce určí prostřednictvím náhodného výběru porota složená ze zaměstnanců společnosti Gardners a Fushka.
  3.7 Účast v soutěži je bezplatná.

 4. Výhra v soutěži a její oznámení
  4.1
  Stojánek na květiny FINKA, buk

4.2 Jméno vítěze bude oznámeno v komentáři pod soutěžním příspěvkem nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže, tzn. do 26. prosince 2021.
4.3 Soutěžící budou v případě výhry kontaktováni u jejich komentářů u soutěžního příspěvku.
4.4 Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám.
4.5 Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.


 1. Předání výher
  5.1 Výherci bude cena udělena formou zaslání poukazu na e-mailovou adresu, kterou si výherce sám zvolí.
 2. Závěrečná ustanovení
  6.1 Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na Instagramové stránce Gardners.cz.
  6.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
  6.3 Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
  6.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  6.5 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram.
  6.6 Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.


V Praze dne 10. 12. 2021