Přijďte se k nám podívat během Dnů otevřených dveří a zapojte se do našich workshopů. Registrace je k dispozici zde

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.2. Pro účely těchto VOP se firma Gardners – zahradní architektura s.r.o. se sídlem Tomanova 1365/36, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 02592495, DIČ CZ02592495 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 220978, kontaktní údaje Papírenská 5, Praha 6, 160 00, email: objednavky@gardners.cz, telefon: 722 530 500 označuje jako Prodávající a subjekt internetového obchodu prodávajícího je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, se označuje jako Kupující, oba pak též jako účastníci.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována rovněž také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo účtem podnikatele. Pokud kupující v objednávce uvede své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.3. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gardners-eshop.cz (dále jen „webová stránka“).

1.5. Právní vztahy prodávajícího s osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, výslovně neupravené kupní smlouvou mezi prodávajícím a touto osobou, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i předpisy souvisejícími.

1.6. Kupující vyjadřuje uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlas s obchodními podmínkami, a rovněž s reklamačním řádem, jenž je nedílnou součástí obchodních podmínek. Kupující tímto současně potvrzuje, že je s obchodními podmínkami a reklamačním řádem dostatečně seznámen a srozuměn.

1.7. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li sjednáno jinak.

1.8. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídím právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.9. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tyto pak mají přednost před zněním obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Smlouvy

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o její dodatečné potvrzení.

2.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku;
 • způsobu úhrady kupní ceny a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Kupující provádí objednávku též prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě.

2.3. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pokud kupující objedná zboží s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky obchodních podmínek, nejedná se o přijetí nabídky. Odpověď s dodatkem či odchylkou se považuje za novou nabídku, která podléhá schválení ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen dodat objednané zboží, nemá-li objektivní možnosti jej zajistit nebo jej nemá skladem, o této skutečnosti neprodleně vyrozumí kupujícího.

2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (VOP).

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám. Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, vyjma případů smluvní přepravy. Prodávající rovněž sděluje, že kupující není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, vyjma specifických požadavků kupujícího. O případné povinnosti uhradit zálohu nebo obdobnou platbu informuje prodávající kupujícího neprodleně po obdržení objednávky.

2.6. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. V popisu produktu je uvedeno, co dané balení obsahuje. Fotografie produktů jsou ilustrativní. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

2.7. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující věc podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc i přes to, že mu s ní kupující umožnil nakládat.

2.9. Škoda na věci, jež vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

2.10. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si prodávající a kupující sjednávají, že se jejich smluvní vztah řídí českým právem a případné spory budou řešit příslušné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.11. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

III. Přeprava a dodání zboží

3.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.3. Zboží je předáváno dopravci ve chvíli, kdy je objednávka Kupujícího vyřízena a připravena k odeslání. Prodávající má právo dílčího plnění objednávky. Kupující je oprávněn v objednávce požadovat rozdělení objednávky a zaslání zboží po částech za účelem rychlejšího dodání.

3.4. Náklady na dopravu nese Kupující a tyto náklady mu budou vyúčtovány společně s kupní cenou objednaného zboží. Pokud objednávka splňuje podmínky Prodávajícího pro přepravné zdarma, nebude přepravné účtováno. Cena přepravného, minimální objednací množství a minimální hodnota objednávky pro přepravu zdarma, jsou stanoveny vždy v aktuálním ceníku Prodávajícího. Zvýšené náklady na dopravu vzniklé z důvodů na straně Prodávajícího ve smyslu ustanovení čl. 3.3. nese Prodávající. Zvýšené náklady na dopravu vzniklé z důvodů na straně Kupujícího ve smyslu ustanovení čl. nese v takovém případě Kupující. Prodávající umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3.5. Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu, resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce.

3.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o poškození zboží, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

IV. Platební podmínky

4.1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího v případě plateb v rámci ČR č.: 2900594157/2010, vedený u Fio banka a.s. a v případě EUR plateb č.: 2001221437/2010, vedený u Fio banka a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay,
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.

4.3. V případech platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná připsáním příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu, splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V. Nároky z odpovědnosti za vady služby a lhůty k jejich uplatnění

5.1. Vady zboží.

V případě dodání vadného zboží, náleží Kupujícímu práva z vadného plnění dle občanského zákoníku.

5.2. Vyloučení odpovědnosti.
Odpovědnost Prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené běžným opotřebováním, vnějšími atmosférickými nebo chemickými vlivy, vady způsobené při manipulaci se zbožím a s přepravou zboží ze strany Kupujícího, jakož i vady způsobené nevhodným skladováním u Kupujícího, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou opravou zboží Kupujícím.

5.3. Reklamace.
Kupující je povinen veškeré vady, za které Prodávající odpovídá, neprodleně po jejich zjištění oznámit Prodávajícímu. V oznámení vady se Kupující zavazuje uvést:

 • kód objednávky,
 • jméno, příjmení, telefon a e-mail Kupujícího,
 • adresu Kupujícího,
 • kód výrobku - název a množství reklamovaného zboží,
 • podrobný a srozumitelný popis vady,
 • fotografie poškozeného zboží,
 • číslo dokladu o zakoupení zboží u Prodávajícího (faktury),
 • preferovaný způsob vyřízení reklamace.

5.4. Vady reklamace.
V případě, že Kupující svůj nárok nezvolí při uplatnění reklamace, posoudí se reklamace dle § 2107 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nebude-li reklamace Kupujícího obsahovat výše uvedené údaje ve smyslu ustanovení čl. 5.3. má Prodávající právo, žádat po Kupujícím jejich doplnění. Doba, po kterou Kupující neuvede požadované údaje, se nezapočítává do lhůty stanovené pro vyřízení reklamace ze strany Prodávajícího.

5.5. Vrácené zboží.
Vrácené zboží, které je předmětem reklamace musí být kompletní, včetně příslušenství a řádně zabaleno tak, aby jeho zpětnou přepravou nedošlo k poškození či znehodnocení. Prodávající je oprávněn odepřít převzetí zásilky reklamovaného zboží na dobírku.

5.6. Reklamační fotografie.
Prodávající má právo požadovat po Kupujícím zaslání reklamovaného zboží či fotografií reklamovaného zboží k posouzení reklamace. V případě, že Kupující nepředá Prodávajícímu požadované fotografie reklamovaného zboží ani mu fyzicky zboží nepředá k posouzení, reklamaci není možné uznat jako oprávněnou.

5.7. Fotografie zboží uvedené na internetovém obchodu, v katalogu a ostatních materiálech jsou majetkem Prodávajícího a u některých položek mohou být pouze ilustrační.

5.8. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Výjimku z této lhůty činí reklamační podmínky pro živé rostliny, ať již kvetoucí, či zelené nebo kokedamy, osázená aerária, osázená terária či obrazy z živých rostlin, u nichž musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do konce otevírací doby našeho showroomu ve Svobodově ulici, či ve skladu Papírenská, následujícího dne od zakoupení zboží (tedy druhého dne), jinak práva zaniknou. U rostlin zasílaných prostřednictvím dopravce je vady nutné uplatnit nejpozději v den následující po převzetí zboží. U aranžérského zboží, doplňkového floristického materiálu a ostatního spotřebního prodejního sortimentu činí obecná záruční doba 24 měsíců, pokud s ohledem k povaze zboží není stanovena záruční doba odlišně.

Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně na adrese Papírenská 5, Praha 6, 160 00. Prodávající je povinen kupujícímu v případě, že reklamaci uplatnil na provozovně, vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v reklamačním formuláři. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

5.10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1. Kupující je spotřebitelem, pokud s Prodávajícím uzavřel smlouvu jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též spotřebitel).

6.2. Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smlouvy je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 Praha 2). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

VII. Závazek mlčenlivosti

7.1. Závazek Prodávajícího uvedený níže v tomto článku platí v případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím nebyla, resp. nebude uzavřena zvláštní dohoda o mlčenlivosti, a to bez ohledu na její současné či budoucí označení.

7.2. Prodávající je povinen zachovávat nejpřísnější mlčenlivost vůči osobám mimo Kupující o všech informacích týkajících se:
- Kupujícího, o kterých se v rámci své činnosti pro Kupujícího dozví,
- zákazníků a partnerů Kupujícího, se kterými se seznámil při výkonu svých služeb.

7.3. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
- před sdělením je již veřejně známým nebo veřejně dostupným,
- údaj je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem anebo byl vynucen rozhodnutím anebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl Prodávající povinen se podrobit.

7.4. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VIII. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Prodávající shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků. Prodávající je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené anebo dovolené, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

8.2. Kupující zadáním objednávky anebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že Prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Prodávající zpracovává pouze ty osobní údaje Kupujícího, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě anebo v materiálech určených k poskytnutí služby anebo ve kterém je Kupující v rámci plnění smlouvy Prodávajícímu následně poskytne.

Tyto údaje budou Prodávajícím využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.

8.3. Kupující zadáním objednávky anebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že Prodávající je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.

8.4. Kupující bere na vědomí, že může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, přičemž byl seznámen se svými právy, především s právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou Prodávajícím zpracovávány, právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právem vznést u Prodávajícího námitku týkající se zpracování osobních údajů, právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5. Kupující zadáním objednávky anebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů Prodávajícím dle zveřejněných informací na stránkách Prodávajícího www.gardners-eshop.cz

8.6. Kupující bere na vědomí, že v případě dotazů ke zpracování osobních údajů Prodávajícím může kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese: objednavky@gardners.cz.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Kupující je v souladu s ust. § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy dle tohoto ust. nenese Kupující žádné náklady spojené s vyřízením jeho objednávky.

9.2. Nepřevzetí zboží.
Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud si Kupující neoprávněně nepřevezme zboží nebo v případě osobního odběru si jej nevyzvedne ani ve lhůtě 5 dní od výzvy Prodávajícího k vyzvednutí zboží.

9.3. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Adresa k vrácení zboží: Papírenská 5, Praha 6 160 00

V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tomu odpovídající. Tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.4. Účinky odstoupení.
Odstoupením se Smlouva od počátku ruší a Smluvní strany jsou povinny si vrátit veškeré již vzájemně poskytnuté plnění. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího se nedotýká nároků Prodávajícího na náhradu škody, ušlého zisku, nákladů spojených s přepravou zboží či zabalením zboží pro přepravu.

9.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

9.6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na webové stránce https://www.gardners-eshop.cz/reklamace-a-vraceni/. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím tohoto formuláře. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři.

9.7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy týkající se živých rostlin, kokedam a dalších materiálů rostlinného původu je kupující povinen do okamžiku předání zboží dopravci, či jeho osobnímu doručení na prodejnu poskytnout těmto živým organismům náležitou péči, aby nedošlo k jejich poškození, či úhynu.

9.8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky , teré od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s Kupujícím příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních platných právních předpisů a dále rovněž, bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny, následujícími dokumenty:
- těmito všeobecnými obchodními podmínkami,
- ceníky Prodávajícího.

10.2. Kupující podpisem smlouvy potvrzuje, že obsah všech výše uvedených, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů je mu znám.

10.3. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro Kupujícího jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

10.4. Dojde-li ke změně ceníku nebo VOP, je Prodávající povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat Kupujícího, přičemž za vhodný způsob se považuje zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.gardners-eshop.cz. Každou změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy, jako např. změnu korespondenční adresy, telefonního spojení apod., je účastník, kterého se změna týká, povinen bez zbytečného odkladu oznámit druhému účastníkovi.

10.5. Znění těchto VOP je pro účastníky závazné.

10.6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 10.5.2022