25.-26. 6. 2021 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V GARDNERS Přijďte si prohlédnout naše zázemí a nakoupit. INFO ZDE

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže pro sledující Instagramu Gardners.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Gardners – zahradní architektura s.r.o., se sídlem Tomanova 36, 169 00, Praha 6, IČO 02592495 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu nahrání fotografie na instagramový profil s označením #pestujemedomasgardners.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Instagram od 25. 1. 2021 do 30. 6. 2021 do 24:00.

 

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
 2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.
 3. Účast soutěžícího v soutěži je založena nahráním fotografie na sociální síť Instagram s označením #pestujemedomasgardners.
 4. Soutěžní fotografie musí být nahrána na sociální síť Instagram ve lhůtě stanovené v bodu I.4. pravidel.

 

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. V soutěži budou určeni 3 výherci, kteří získají dárkový poukaz v hodnotě: 1. místo 750 Kč, 2. místo 500 Kč, 3. místo 250 Kč
 2. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 3. Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: vyhrává příspěvěk s nějvětším počtem lajků (srdíček/to se mi líbí).
 4. Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní jména výherců v Instastories dne 1. 5. 2021.
 5. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherce nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká.
 6. Výherci bude výhra zaslána nejpozději do 14 dní od sdělení adresy pro doručení výhry. Výhra může být doručena e-mailem/poštou/kurýrem. Výherci bude výhra doručena pouze na území České republiky.
 7. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou/přepravní společností/e-mailem nedoručené, ani za nesprávné doručení výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.
 8. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry.
 9. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.
 4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“). Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
 5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese marketing@gardners.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách.
 6. Soutěžící nahraje fotografii na sociální síť Instagram do 30. 6. 2021. Její obsah se musí týkat pěstování rostlin od semínek nebo sazeniček.
 7. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Instagramu pořadatele.
 8. Tato pravidla se zveřejňují na stránkách Gardners-eshop.cz a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.